Introductie

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij op zoek naar een Procesmanager Klimaatadaptatie. Vanuit de regio Delfland bestaat de wens om uniformiteit aan te brengen en een versnelling te bewerkstelligen in het proces van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s. Dit kan door van elkaar te leren en gezamenlijke vraagstukken op te pakken. Verder is het streven van deze samenwerking om alle partijen op een gelijk “niveau” te brengen. Daar komt bij dat het hanteren van eenzelfde (proces)aanpak het verhaal richting de buitenwereld vereenvoudigd.

Het is een functie voor gemiddeld 8 uur per week voor de duur van 12 maanden, de start is 16 september 2019.

Functie

Door de wereldwijde stijging van de temperatuur worden weersomstandigheden extremer, ook in Nederland. Het veranderende klimaat zorgt voor een stijgende zeespiegel, vaker en meer neerslag, langdurige perioden van droogte en meer hitte. De gevolgen van deze klimaatveranderingen zijn ook in onze regio zichtbaar geworden. Ieder jaar lijken weerrecords te worden verbroken en is in de laatste jaren schade ontstaan door zomerse hoosbuien en een dalende bodem.

Het Deltaprogramma is in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen hoogwater en in te spelen op het veranderende klimaat. Het in 2017 gepresenteerde Deltaprogramma bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. In dit plan staan gezamenlijke ambities en activiteiten beschreven.

Veel gemeenten in de regio Delfland worstelen met capaciteit. Begin 2019 is een inventarisatie gemaakt van de stappen die de gemeenten tot op heden hebben doorlopen. Een aantal gemeenten is het nog niet gelukt om voldoende vaart te maken met het implementeren van de ambities en afspraken uit het DPRA. Een aantal gemeenten heeft al wel eerste stappen gezet en resultaten behaald.

De opdracht bestaat uit drie onderdelen:

1. Inventarisatie en bundeling van genomen stappen in de regio tot een overzicht.

Dit stappenplan geeft inzicht in de positie van de verschillende partijen in de ontwikkeling “van stresstest tot uitvoeringsplan”. Het maakt inzichtelijk waar de gemeenten staan, welke gemeenten er met dezelfde stap bezig zijn en waar samenwerking voor de hand ligt of al gaande is. Onderdeel van deze inventarisatie is ook het in kaart brengen van de (informatie)behoeften van verschillende partijen. Indien sprake is van overlappende behoeften, kan dit binnen een gezamenlijk proces (met een aantal gemeenten of de hele regio) in het vervolg worden uitgewerkt.

Concreet resultaat: stappenplan met positie van deelnemende gemeenten binnen dit proces.

2. Procesbegeleiding bij het uitvoeren van klimaatstresstesten

Voor een aantal partijen én een aantal klimaatthema’s geldt dat nog stresstesten moeten worden uitgevoerd of worden geüniformeerd. Een aantal stresstesten missen nog en er zijn verschillende methoden gebruikt. De opdrachtnemer fungeert binnen deze stap als procesbegeleider. Hieronder vallen in ieder geval de volgende activiteiten:

 • Verkenning vooraf: ophalen bij organisaties waar ze nu staan, wat de uitgangspunten achter reeds uitgevoerde stresstesten zijn en inzichtelijk maken welke trajecten er al lopen i.r.t. diverse klimaatthema’s en wat daarbinnen wordt gedaan. Vanuit het kernteam Versnellingsvoucher is reeds begonnen met het ophalen van deze informatie. De procesbegeleider wordt gevraagd dit stokje over te pakken;
 • Komen tot een gedragen voorstel voor de uitvoering van aanvullende stresstesten, naar verwachting op de thema’s droogte, bodemdaling, hittestress en overstromingsrisico’s;
 • Zorgdragen voor het aanbesteden van de werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van aanvullende stresstesten;
 • Het coördineren en begeleiden van deze werkzaamheden. Er kunnen naargelang de verdeling van de gemeenten in fasen verschillende werkgroepjes ontstaan die elk aan een eigen stukje van het totale proces werken.
 • Adviseren op een goede en eenduidige informatieontsluiting, ook in relatie tot de al bestaande portalen van PZH, HHD en gemeenten.

Concreet resultaat: Klimaatstresstesten op regionaal niveau en gemeentelijk niveau geïnventariseerd en waar nodig uitgebreid (kaartmateriaal, incl. toelichting).

3. Procesbegeleiding bij het uitvoeren van risicodialogen

Nadat de kwetsbaarheden voor de gemeenten in beeld zijn gebracht, kunnen dialogen met gebiedspartners worden gevoerd. Het doel van deze dialogen is het komen tot breed gedragen klimaatambities per gemeente. De opdrachtnemer fungeert binnen deze stap als procesbegeleider.

Hieronder vallen in ieder geval de volgende activiteiten:

 • Het opstellen van een vraagspecificatie voor het uitvoeren van risicodialogen en het bepalen van de klimaatambities.
 • Faciliteren van een dialoog op bestuurlijk niveau dat moet leiden tot bestuurlijke gedragen ambities.
 • Zorg dragen voor het aanbesteden van de werkzaamheden.
 • Het coördineren en begeleiden van de werkzaamheden per gemeente, per gevormde ‘werkgroep’ (met gemeenten die in dezelfde fase zitten) en/of de hele regio Delfland. Zorgdragen voor een draaiboek met ervaring, tips en tricks van gemeenten die ervaring hebben met de risicodialoog, ten behoeve van de deelnemende partijen die nog niet zo ver zijn. Denk aan info over de manier waarop zo’n dialoog kan worden ingestoken, wanneer die het beste gevoerd kan worden en met wie, hoe de koppeling eruit zou kunnen zien met andere ruimtelijke thema’s, et cetera. Hierbij is het wenselijk aan te sluiten bij ‘de routekaart’ waaraan momenteel het nationale team Ruimtelijke Adaptatie werkt.

Concreet resultaat: Methodiek voor het voeren van een risicodialoog op verschillende schaalniveaus. De wens is dat elke partij vóór eind 2020 ervaring heeft opgedaan met de risicodialoog, en de eerste contouren

Algemene werkzaamheden

De werkzaamheden, die grotendeels plaatsvinden binnen de eigen regio, bestaan onder meer uit:

 • Voorzitten van het kernteam;
 • Eerste aanspreekpunt voor alle deelnemende partijen;
 • Het begeleiden van het kernteam op de aspecten tijd, kwaliteit, risico’s, communicatie en budget;
 • Het sturen op de samenhang van de verschillende activiteiten en projecten;
 • Het onderhouden van contacten met belanghebbenden binnen en buiten het netwerk;
 • Het opstellen van voortgangs- en besluitvormingsnotities voor de Bestuurlijke Watertafel;
 • Het organiseren en faciliteren van (werk)sessies.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
 • Motivatiebrief met visie op de opdracht, kennisdeling en de bestendigheid van de regionale samenwerking;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als procesmanager met soortgelijke processen in regionale samenwerkingsverbanden binnen de (semi)overheid in de afgelopen 4 jaar;
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis over en affiniteit met klimaatadaptatie en de processen rondom DPRA, blijkend uit relevante werkervaring, gevolgde cursussen en/of opleidingen.

Sollicitatie

Wil je solliciteren op deze vacature?
Klik dan op “Solliciteren” en laat je CV achter.

Heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Pim Sala, Recruiter bij Burdock
p.sala@burdock.com I 06-57 75 63 93 I 070-3191990